Академия Коучингового Мастерства

ДОГОВІР-ОФЕРТА

про надання консультивно-інформаційних послуг
Цей договір є публічним договором та договором приєднання. CFuture, LLC, Delaware, діє на підставі сертифікату про реєстрацію (file number is 7616423 and authentication number 203940056), іменоване надалі Виконавець, пропонує фізичній особі (далі - «Замовник»), які разом надалі іменовані «Сторони», а окремо - «Сторона», укласти цей договір про надання консультативно-інформаційних послуг, розміщений у мережі Інтернет за адресою https://lms.coaches.systems/ (далі - "Договір"), на умовах, зазначених нижче.

Публікація цього договору розглядається Виконавцем як направлення будь-якій фізичній особі публічної оферти відповідно до статті 633 Цивільного кодексу України. Публікуючи цей Договір, Виконавець пропонує зазначеним особам укласти з ним цей договір на умовах, викладених у договорі.

Визначення

Терміни, що використовуються в цьому Договорі, мають такі значення:

Оферта - це публічний договір приєднання про надання консультативно-інформаційних послуг, в тому числі послуг з організації та забезпечення доступу клієнта до Курсу.

• Виконавець – Фізична особа-підприємець «Анжела Ястреб-Руденко». Юридична адреса: 01004 м. Київ, вул. Пушкінська, 33А, оф.1, ЄДРПОУ 2627512581. За текстом виконавець може іменуватися освітньою організацією.

• Замовник – сторона Договору, якому надаються освітні послуги на умовах цього Договору.

Акцепт оферти (акцептування Оферти) - повне і беззастережне прийняття Замовником оферти, шляхом здійснення Клієнтом дій як на сайті, так і здійснення дій, передбачених цим Договором.

• Сайт – веб-сайт Виконавця, розміщений у мережі Інтернет. Сайти під зазначеними доменними іменами знаходяться під управлінням та адмініструванням Виконавця на законних підставах. Сайт надає можливість через Інтернет взаємодіяти з платіжною системою по оплаті Послуг з використанням функціоналу Сайту.

• Платіж – дії Замовника, спрямовані на здійснення розрахунків з Виконавцем за надання Послуги.

• Платформа – освітня платформа (програма). Доступ на платформу здійснюється Замовнику шляхом введення індивідуального логіну та пароля на сторінці входу. Ідентифікація особи Замовника під час проведення навчання, поточного контролю, проміжної та підсумкової атестації здійснюється на підставі ідентифікаційних даних облікового запису Замовника через навчальну платформу. Виконавець має невиключне право використовувати Платформу за умов простої невиключної ліцензії. Виконавець має у своєму розпорядженні необхідний обсяг прав для надання санкціонованого доступу до роботи з Платформою Замовнику з такими правами: проходження навчання за освітньою програмою.

• Освітня програма – програма додаткової освіти – додаткова професійна програма «Майстерність коуч-технологій» тривалістю від 4 до 9 місяців. Програма розроблена та затверджена Виконавцем у встановленому законом порядку.

• Вебінар – заняття за програмою, що проводиться через Інтернет у режимі реального часу (онлайн). У ході вебінару учасники, які отримали санкціонований доступ до вебінару з використанням Платформи, знаходяться у своїх комп'ютерів і використовують формований програмним забезпеченням для проведення вебінарів інтерфейс користувача для спільної участі у вебінарі.

• Технічне забезпечення – сукупність обладнання на стороні Замовника, що дозволяє йому отримати послуги. Обладнання включає: комп'ютер чи інший пристрій (смартфон, планшет тощо), забезпечений доступом до Інтернету.

• Замовлення – дії Замовника, що здійснюються з метою отримання освітніх послуг від Виконавця, вибраних за допомогою Сайту.

• Персональні дані – будь-яка інформація, що стосується прямо або побічно визначеній особі або фізичній особі, що визначається (суб'єкту персональних даних).

• Обробка персональних даних – будь-яка дія (операція) чи сукупність дій (операцій), що здійснюються з використанням засобів автоматизації або без використання таких засобів з персональними даними, включаючи збирання, запис, систематизацію, накопичення, зберігання, уточнення (оновлення, зміну), вилучення, використання, передачу (поширення, надання, доступ), знеособлення, блокування, видалення, знищення персональних даних.

• Конфіденційність персональних даних – обов'язкова для дотримання Виконавцем або іншою особою, яка отримала доступ до персональних даних осіб, вимога не допускати їх розповсюдження без згоди суб'єкта персональних даних або наявності іншої законної підстави.

• Платіжна система – спеціалізована система, яка здійснює прийом платежів від Замовників.

1. Порядок акцепту оферти

1.1. Розміщення тексту цього Договору на сайті є пропозицією виконавця всім фізичним особам, які виявлять бажання замовити і пройти Курс, укласти цей Договір на зазначених у ньому умовах.

1.2. Оферта може акцептувати (прийнята) будь-якою фізичною особою, яка має зацікавленість у придбанні послуг Виконавцем.

1.3. Оферта вважається акцептованою клієнтом, якщо він вчинив наступні дії (в їх сукупності):
- коректно заповнив Заявку на Курс;
- оплатив послуги Виконавця, згідно обраного пакету участі, після оформлення Заявки на Курс згідно з наданими Виконавцем реквізитами та у вказаний Виконавцем строк.
Реквізити для оплати послуг Виконавець може вказувати при здійсненні клієнтом онлайн-платежу (переказу грошових коштів через різний Електронний ресурс) або шляхом відправки рахунку на адресу електронної пошти, зазначеної Замовником в заявці на Курс. 

1.4. Акцепт даної Оферти означає, що клієнт ознайомлений з усіма умовами, викладеними в цьому договорі, він їх розуміє і беззастережно приймає всі ці умови в цілому (в повному обсязі і без винятків). Натискаючи кнопку «подати заявку», або кнопку «внести передоплату», або кнопки «оформити розстрочку», або кнопку «оплатити», Замовник підтверджує, що ознайомлений і приймає цей договір оферту, а також Політику конфіденційності, розміщену на Сайті.

2. Предмет Договору

2.1. Виконавець надає Замовнику Послуги, а клієнт зобов'язується прийняти їх і оплатити в розмірі та на умовах, передбачених цим Договором і додатками до нього. 

2.2. Разом з послугами, Виконавець надає до Курсу інформаційний продукт у вигляді авторських семінарів, вебінарів, аудіо-, відео-, текстових матеріалів та індивідуальних консультацій виконавця. Будь-який отриманий від виконавця інформаційний продукт захищений законодавством України у сфері інтелектуальної власності.

2.3. Загальна кількість, характеристика, вид і вартість послуг, які буде отримувати клієнт, вказується в обраному ним пакеті участі, і є невід'ємною частиною до цього договору.

2.4. При наданні послуг, за цим Договором, Виконавець має право залучати фахівців необхідної кваліфікації. Виконавець при цьому відповідає тільки за наявність у фахівців відповідної кваліфікації. Виконавець гарантує, що на Сайті розміщується достовірна інформація щодо Програми (її модулів), термінів та вартості надання послуг.

2.5. Без подальшого підписання Сторонами письмових примірників цього Договору він, Договір, вважається укладеним з моменту отримання Виконавцем оплати від клієнта послуг Виконавця за цим Договором (з дати зарахування сплачених ЗАМОВНИКОМ коштів на банківський рахунок Виконавця), за умови коректно заповненої Заявки на Курс. Кожна Сторона гарантує іншій стороні, що володіє необхідною дієздатністю, а також усіма правами і повноваженнями, необхідними і достатніми для укладення та виконання цього Договору відповідно до його умов.

2.6. Послуги за цим Договором не є освітніми послугами в розумінні Закону України «Про освіту». 

2.7. Навчання здійснюється із застосуванням виключно електронного навчання та дистанційних освітніх технологій за допомогою освітньої платформи (програми). Доступ на платформу здійснюється Замовником шляхом введення індивідуального логіну та пароля на сторінці входу. Ідентифікація особи Замовника під час проведення навчання, підсумкової атестації здійснюється на підставі ідентифікаційних даних облікового запису Замовника через навчальну платформу.

2.8. При проходженні навчання з використанням електронного навчання та дистанційних освітніх технологій на платформі Замовник не має права передавати дані для входу на платформу третім особам. Замовник зобов'язаний під час навчання на платформі особисто проходити навчання, виконувати завдання, проходити проміжні атестації та підсумкову атестацію.

2.9. По завершенню надання послуг, акт про надані послуги не формується і не підписується.
Послуги вважаються наданими належним чином і прийнятими Замовником в повному обсязі, якщо протягом 3 (трьох) робочих днів, з моменту закінчення послуг, Виконавець не отримав, на свою електронну пошту: anastasiia@wpg.com.ua, мотивованих письмових заперечень за якістю наданих послуг. У будь-якому випадку відсутність будь-яких письмових зауважень протягом встановленого терміну вважається визнанням факту належної якості послуг. 

2.10. Всім особам, які успішно пройшли навчання за Програмою, які успішно склали сертифікаційні норми і оплатили навчання в повному обсязі видається сертифікат, що підтверджує проходження навчання на програмі.

3. Права Виконавця та Замовника

3.1. Виконавець має право:

3.1.1.
Самостійно здійснювати освітній процес, встановлювати системи оцінок, форми, порядок та періодичність проведення проміжної атестації Замовника.

3.1.2.
Застосовувати до Замовника заходи заохочення та заходи дисциплінарного стягнення відповідно до законодавства України, установчих документів Виконавця, цього Договору та локальних нормативних актів Виконавця.

3.2.
Замовник має право отримувати інформацію від Виконавця з питань організації та забезпечення належного надання послуг, передбачених розділом І цього Договору. На вимогу Замовника надати йому консультацію та інформацію про курс.

3.3.
Замовнику надаються академічні права відповідно до статті 62 Закону України «Про вищу освіту» Кабінету Міністрів України.

Замовник також має право:

3.3.1.
Отримувати інформацію від Виконавця з питань організації та забезпечення належного надання послуг, передбачених розділом І цього Договору.

3.3.2.
Звертатись до Виконавця з питань, що стосуються освітнього процесу.

3.3.3.
Користуватися у порядку, встановленому локальними нормативними актами, майном Виконавця, необхідним для освоєння освітньої програми (доступом до програми).

3.3.4.
Одержувати повну та достовірну інформацію щодо оцінки своїх знань, умінь, навичок та компетенцій, а також про критерії цієї оцінки.3.4 Замовник немає права передавати дані для входу в Платформу третім особам.

3.5.
Замовник ознайомлений з тим, що всі матеріали, доступ до яких надається Виконавцем, у тому числі з використанням Платформи, є інтелектуальною власністю Виконавця. Замовник має право використовувати дані матеріали виключно для особистого користування. Замовник не має права без згоди Виконавця використовувати дані матеріали (здійснювати їх відтворення, розповсюдження, публічний показ; імпорт оригіналу або екземплярів матеріалів з метою поширення; переклад або іншу переробку; доведення матеріалів до загальної інформації таким чином, що будь-яка особа може отримати доступ до матеріалів з будь-якого місця та у будь-який час) на власний вибір, за винятком випадків, встановлених чинним законодавством України та цим Договором. У разі неправомірного використання наданих/переданих матеріалів Виконавець має право вимагати припинення дій, що порушують права авторів, правовласників та права Виконавця на дані матеріали, а також вправі вимагати відшкодування збитків, заподіяних таким використанням. Замовник немає права передавати отримані від Виконавця матеріали третім особам.

3.6.
Замовник підтверджує достовірність введених ним під час роботи на Сайті своїх персональних даних та приймає на себе всю відповідальність за їх точність, повноту і достовірність і дає свою згоду на їх обробку.

3.7.
Замовник самостійно забезпечує себе технічними пристроями, необхідними для дистанційної взаємодії: персональний комп'ютер, мікрофон або гарнітура, навушники або аудіоколонки, відео та фотокамера, доступ до мережі Інтернет.

4. Обов'язки Виконавця та Замовника

4.1. Виконавець зобов'язаний:

4.1.1.
Зарахувати Замовника, який виконав встановлені законодавством України, установчими документами, локальними нормативними актами Виконавця умови прийому як слухача.

4.1.2.
Довести до Замовника інформацію, що містить відомості про надання платних освітніх послуг у порядку та обсязі, передбачених Законом України «Про захист прав споживачів» та Законом «Про вищу освіту» Кабінет Міністрів України.

4.1.3.
Організувати та забезпечити належне надання освітніх послуг, передбачених розділом І цього Договору. Освітні послуги надаються відповідно до навчального плану, у тому числі індивідуального, та розкладу занять Виконавця.

4.1.4.
Забезпечити Замовнику передбачені обраною освітньою програмою умови її освоєння.

4.1.5.
Зберегти місце за Замовником у разі пропуску занять з поважних причин (без повернення вартості навчання).

4.1.6.
Приймати від Замовника плату за освітні послуги.

4.1.7.
Забезпечити Замовнику повагу до людської гідності, захист від усіх форм фізичного та психічного насильства, образи особистості, охорону життя та здоров'я.

4.2.
Замовник зобов'язаний своєчасно вносити плату за освітні послуги, що надаються Замовнику, зазначені в розділі I цього Договору, у розмірі та порядку, визначених цим Договором, а також надавати платіжні документи, що підтверджують таку оплату. У разі несвоєчасної оплати за освітні послуги, що надаються Замовнику, йому припиняється доступ до неоплачених матеріалів навчальної програми та платформи до моменту виплати планового платежу (при оплаті частинами або у розстрочку).

4.3.
Замовник зобов'язаний:

4.3.1.
Виконувати завдання на підготовку до занять, передбачених навчальним планом, зокрема індивідуальним.

4.3.2.
Сповістити Виконавця про причини відсутності на заняттях.

4.3.3.
Навчатися в освітній організації за освітньою програмою з дотриманням вимог, встановлених навчальним планом виконавця.

4.3.4.
Дотримуватись вимог установчих документів, правил внутрішнього розпорядку та інших локальних нормативних актів Виконавця.

5. Розрахунки вартості послуг та порядок оплати

5.1. Ціни (повна вартість освітніх послуг) на навчання Програми встановлюються Виконавцем, публікуються на Сайті та вказуються в рахунках (замовленнях) на оплату, що виставляються Виконавцем електронною поштою. ПДВ входить у рахунок, що виставляється.

5.2.
Оплата вартості послуг Виконавця за цим Договором здійснюється в безготівковій формі в порядку та строки, що визначаються згідно з інформацією на сайті щодо конкретного курсу та / або пакету участі:
шляхом здійснення інтернет-платежу;
шляхом оплати рахунку в банківській установі.

Зміст Інтернет-платежу або платіжного документа банківської установи повинен обов'язково містити вказівку на п.і. б. клієнта у графі «Призначення платежу» та п. і. б. особи, яка братиме участь у курсі. 

Оплата за цим Договором здійснюється на умовах, передбачених обраними на сайті пакетами та умовами оплати (100% передоплата або розстрочка платежу, оплата частинами). Оплата здійснюється або з використанням Платіжної системи на сайті. Після здійснення Платежу Замовнику надходить чек про оплату на адресу електронної пошти, вказану при реєстрації.

Вартість послуг не включає в себе будь-які комісії, що стягуються банками або платіжними системами за проведення платежу. Комісійні витрати клієнт платить додатково.

5.3.
Під час здійснення передоплати вартість навчання на Програмі визначається за ціною на дату передоплати. При розстрочці платежу 100% оплата має бути здійснена до закінчення навчання Замовника за Програмою згідно з індивідуальним графіком платежів.

При несплаті Замовником повної вартості навчання на момент закінчення навчання за Програмою вартість вже оплачених послуг не підлягає поверненню, Замовник не отримує документ про підтвердження завершення Програми, зазначений у пункті 2.11 цього Договору до моменту завершення виплати платежів для покриття 100% вартості Програми.

При відмові від навчання, за заявою Замовника, до моменту старту програми, Замовнику здійснюється повернення вже оплачених коштів у повному обсязі протягом 10 календарних днів. За заявою Замовника, вартість оплати може бути зарахована в рахунок оплати навчання в інші терміни. Якщо Замовник приєднується до програми кредитування Банку (включаючи програму розстрочки від Банку), то умови, строки та порядок оплати регулюються укладеним між Замовником та Банком договором приєднання.

Якщо клієнт не розпочав участь у курсі протягом строку дії доступу до нього (незалежно від причин), припинив проходження курсу до його завершення (незалежно від причин) пройшов курс не в повному обсязі (незалежно від причин), внесена ним оплата вартості послуг Виконавцем не повертається, без письмової заявки Клієнта. У таких випадках Виконавець може, але не зобов'язаний, вирішити питання про повернення клієнту грошових коштів, сплачених за Курс, на свій розсуд.

5.4.
Моментом виконання Замовником обов'язку з оплати є дата надходження коштів у обсязі на розрахунковий рахунок Виконавця.

5.5.
Оплата через Платіжну систему здійснюється на розрахунковий рахунок Виконавця з використанням банківських карток, електронними грошима або іншим способом, передбаченим правилами користування Платіжною системою. Виконавець не несе відповідальності за роботу Платіжної системи та правила оплати. При здійсненні оплати за допомогою Платіжної системи Замовник погоджується з Правилами оплати, розміщеними на сайті Платіжної системи в установленому порядку. При оплаті за допомогою Платіжної системи комісія за оплату з платника не стягується.

5.6.
Протягом терміну розміщення Програми на Сайті Виконавець має право без згоди та повідомлення Замовника змінювати вартість послуг щодо будь-якого пакету Програми. При цьому вартість послуг, сплачена Замовником відповідно до розділу 5 Договору, не підлягає зміні.

6. Підстави зміни та розірвання договору

6.1. Умови, на яких укладено цей Договір, можуть бути змінені за згодою Сторін або відповідно до законодавства України.

6.2.
Цей Договір може бути розірваний за згодою Сторін.

6.3.
Цей Договір може бути розірваний за ініціативою Виконавця в односторонньому порядку у випадках:
- встановлення порушення порядку прийому в освітню організацію, що спричинило з вини Замовника його незаконне зарахування до цієї освітньої організації;
- прострочення оплати вартості платних освітніх послуг;
- неможливості належного виконання зобов'язання щодо надання платних освітніх послуг внаслідок дій (бездіяльності) Замовника;
- в інших випадках, передбачених законодавством України.

6.4.
Цей Договір розривається достроково:
- з ініціативи Замовника;
- з ініціативи Виконавця у разі застосування до Замовника, який досяг віку п'ятнадцяти років, відрахування як міри дисциплінарного стягнення, у разі невиконання учням за професійною освітньою програмою обов'язків з сумлінного освоєння такої освітньої програми та виконання навчального плану, а також у разі встановлення порушення порядку прийому освітню організацію, що спричинило з вини учня його незаконне зарахування до освітньої організації;
- у разі встановлення факту порушення Замовником пункту 3.5 цього Договору без компенсації Замовнику вже сплаченої суми за навчання;
- за обставинами, що не залежать від волі Замовника та Виконавця, зокрема у разі ліквідації Виконавця.

6.5.
Замовник має право відмовитися від виконання цього Договору за умови оплати Виконавцю фактично понесених ним витрат, пов'язаних із виконанням зобов'язань за Договором.

6.6.
У разі дострокового розірвання Договору вартість вже наданих Послуг за цим Договором розраховується як вартість без знижки. Знижкою вважається різниця в ціні від повної вартості програми, зазначеної на сайті, до фактичної суми за всю програму, яку оплачує Замовник на момент придбання програми. Розмір знижки, повна вартість та фактична вартість зі знижкою на день оплати наведено на Сайті Програми. Це означає, що від загальної вартості Послуг оплачених Замовником буде розрахована сума наданих Послуг без знижки, та поверненню підлягає різниця між загальною сумою оплати Послуг та сумою вже наданих Послуг (без знижки).

6.7.
Відмова Замовника від виконання Договору здійснюється на підставі Заяви Замовника про відмову від виконання договору та повернення коштів. Заява Замовника про відмову від виконання Договору та повернення коштів має містити: прізвище, ім'я, по батькові; відомості про паспортні дані; відомості про адресу місця проживання (реєстрацію); заяву про відмову Замовника від виконання договору, а також дати та суми оплати; причину відмови від виконання Договору; банківські реквізити під час оплати Замовником через електронний засіб платежу (банківською картою, перерахуванням з цього приводу Виконавця) для повернення коштів. Повернення коштів здійснюється на платіжний засіб, використаний Замовником при оплаті за надані послуги, а за неможливості повернення на цей платіжний засіб – шляхом перерахування за банківськими реквізитами, зазначеними Замовником у заяві. Форма заяви надсилається за заявкою, надісланою на електронну пошту wpgteam@wpg.com.ua. Заява має бути підписана Замовником та надіслана з електронної пошти, зазначеної у цьому Договорі на електронну пошту wpgteam@wpg.com.ua з додатком скан-копії першої сторінки паспорта та сторінки з реєстрацією. У разі неможливості надсилання Замовником заяви з електронної пошти вона має бути надіслана поштою.

6.8.
Повернення коштів здійснюється протягом 10 днів з дати отримання заяви (з додатком копії паспорта) за вирахуванням фактично понесених витрат безготівковим платежем. При поверненні Виконавець має право утримати грошові кошти за рахунок компенсації фактично понесених витрат.

6.9.
У разі подання заяви про відмову від виконання Договору до початку надання освітніх послуг за Договором Виконавець здійснює повернення у розмірі 100% вартості послуг. При поданні заяви про відмову від виконання договору після початку надання послуг за Договором Виконавець повертає Замовнику сплачену вартість послуг за вирахуванням частини вартості послуг, пропорційної фактично наданим послугам до дати надходження заяви від Замовника про відмову від виконання договору згідно з пунктом 6.6 цього Договору. Утримані Виконавцем кошти визнаються Сторонами компенсацією фактично понесених Виконавцем витрат на надання послуг за цим Договором. Сторони визнають, що зазначений розмір компенсації є пропорційним понесеним Виконавцем витратам і не підлягає доведенню у разі виникнення будь-яких суперечок.

6.10.
Невиконання Замовником обов'язків щодо сумлінного освоєння освітньої програми та виконання навчального плану, а також пропуску занять за програмою, у тому числі з поважних причин, не є підставою для повернення коштів за Договором.

6.11.
У разі розірвання Договору з ініціативи Виконавця на підставах, зазначених у п. 6.3 Договору, повернення вартості послуг Замовнику не проводиться.

6.12.
При односторонній відмові Замовника від виконання договору датою припинення дії договору та датою припинення надання послуг за договором є дата надходження заяви Замовника про відмову від виконання договору Виконавцю.

7. Відповідальність Виконавця та Замовника

7.1. За невиконання або неналежне виконання своїх зобов'язань за Договором Сторони несуть відповідальність, передбачену законодавством України та Договором.

7.2.
У разі встановлення факту порушення Замовником пункту 3.5 цього Договору згідно зі статтею 176 Кримінального кодексу України, Замовник сплачує штраф Виконавцю у розмірі 30 000 (тридцять тисяч) гривень. Незалежно від сплати штрафу Виконавець має право вимагати від Замовника відшкодування понесених у зв'язку з таким порушенням документально підтверджених збитків у частині, що не покрита штрафом.

7.3.
Спори щодо виконання цього договору підлягають розгляду судом за місцем знаходження Виконавця з дотриманням претензійного порядку. Претензія письмово підлягає направленню на адреси електронної пошти Виконавця або Замовника. Строк відповіді на претензію становить 15 (п'ятнадцять) календарних днів з моменту отримання претензії.

7.4.
У разі, якщо клієнт вніс плату за надання послуг несвоєчасно і / або не в повному обсязі, Виконавець має право розірвати договір і / або відмовити Клієнту в допуску до проходження курсу.

Виконавець має право заблокувати Замовнику доступ до Сайту та/або Платформи та/або послуг (у тому числі оплачених) у разі порушення Замовником умов цього Договору у разі, якщо Виконавець визнає дії Замовника шахрайськими або спрямованими на псування Сайту чи Платформи або підрив його репутації, організацію електронних атак, спробу сканування та злому Сайту, тощо. При цьому кошти, перераховані Замовником за послуги, не підлягають поверненню.

7.5.
Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов'язань за цим Договором, обумовлене обставинами непереборної сили (форс-мажор), тобто надзвичайними та неупередженими обставинами, що виникли після укладення цього Договору, крім волі та бажання Сторін і які не можна передбачати або уникнути. Факт виникнення обставин непереборної сили має бути підтверджено свідоцтвом, виданим торгово-промисловою палатою або іншим компетентним органом за місцем дії обставин непереборної сили.

8. Інші умови

8.1. Інформаційна взаємодія Замовника та Виконавця в рамках Договору може здійснюватися, у тому числі, з використанням сервісів Сайту, Платформи або електронною поштою. При цьому адреса електронної пошти Виконавця вказана у реквізитах; адреса електронної пошти Замовника вказується ним під час реєстрації на Сайті. До відносин з передачі та прийому сповіщань, повідомлень, документів з використанням сервісів Сайту, Платформи або електронної пошти Сторони домовилися застосовувати правила про простий електронний підпис, розглядаючи як такий обліковий запис на Платформі та відповідні адреси електронної пошти, оскільки доступ до Платформи здійснюється за допомогою логіна та/або пароля (коду доступу), та прирівнюючи такий електронний підпис до аналога власноручного підпису Замовника та Виконавця відповідно, а підписані такими електронними підписами сповіщання, повідомлення, документи до аналогу документів, підписаних на паперовому носії. Дії, вчинені на Платформі після авторизації, визнаються діями Замовника.На додаток до вищевикладеного, згідно з п. 3 ст. 207 ЦК України на документах, які є обов'язковими та необхідними при виконанні Договору, допускається факсимільне відтворення підписів уповноважених осіб за допомогою засобів механічного чи іншого копіювання або іншого аналога власноручного підпису (з використанням «факсиміле», «кліше», «сканованого образу»), за виключення документів, факсимільне відтворення підпису на яких не заборонено чинним законодавством України. Підпис, відтворений за допомогою «факсиміле», «кліше», «сканованого образу», має таку саму силу, як і власноручний підпис уповноваженої особи. Сторони не мають права посилатися на недійсність документа, підписаного з допомогою «факсиміле», «кліше», «сканованого образа».

8.2.
Погоджуючись з умовами цього Договору, Замовник засвідчує та гарантує: достовірність відомостей, що вказуються ним під час укладання цього Договору; добровільність укладання цього Договору, у т.ч. ознайомлення з усіма умовами надання освітніх послуг Виконавцем, їх розуміння та повна та беззастережна згода з ними; дає згоду на обробку своїх персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» від 01.06.2010 № 2297-VI та Політики конфіденційності як з використанням автоматизованих засобів обробки персональних даних, так і без використання засобів автоматизації; наявність технічної можливості проходження навчання за Програмою на умовах, передбачених Договором.

8.3.
Замовник, який є неповнолітнім, віком від чотирнадцяти до вісімнадцяти років, гарантує, що їм отримано письмову згоду свого законного представника (одного з батьків, усиновителів, піклувальника) на укладення Договору відповідно до вимог Цивільного Кодексу України.

8.4.
Усі суперечки, розбіжності та претензії, які можуть виникнути за Договором, підлягають врегулюванню у претензійному порядку. Сторона, яка вважає свої права порушеними, надсилає іншій стороні на адресу електронної пошти претензію із зазначенням розбіжностей. Якщо суперечка не буде врегульована протягом 10 робочих днів з моменту отримання стороною претензії, суперечка передається до суду України за місцем знаходження Виконавця.

8.5.
У всьому іншому, що не передбачено цим Договором, Сторони керуються чинним законодавством України.

8.6.
Отримання, обробка, використання та зберігання персональних даних та іншої інформації, яку отримує Виконавець у процесі виконання цього Договору, відбувається відповідно до Політики конфіденційності, розміщеної на офіційному сайті Виконавця, а також відповідно до чинного законодавства.

8.7.
Виконавець не гарантує, що Сайт буде відповідати вимогам Замовника, Сайт працюватиме безперервно, швидко, надійно та без помилок.

8.8.
Виконавець не несе відповідальності за будь-які прямі та непрямі збитки, що сталися через використання або неможливість використання Сайту та несанкціонований доступ до Сайту.

8.9.
Виконавець не несе відповідальності за терміни здійснення Платежів Платіжною системою, банками та іншими організаціями.

8.10.
Замовник при натисканні кнопки замовлення на Сайті дає згоду Виконавцю на обробку наступних персональних даних: прізвище, ім'я, по батькові, електронна пошта, телефон, країна та місто проживання, банківські реквізити, включаючи їх збирання, запис, систематизацію, накопичення, зберігання, уточнення (оновлення , зміна), вилучення, використання, передачу (поширення, надання, доступ), знеособлення, блокування, видалення, знищення. Термін дії згоди – безстроковий. Згода може бути відкликана шляхом подання заяви Виконавцю на адресу електронної пошти wpgteam@wpg.com.ua.

8.11.
Замовник при подачі заяви про прийом дає згоду Виконавцю, на обробку (будь-яку дію (операцію) або сукупність дій (операцій), що здійснюються з використанням засобів автоматизації або без використання таких засобів з персональними даними, включаючи збирання, запис, систематизацію, накопичення, зберігання, уточнення (оновлення, зміна), вилучення, використання, передачу (розповсюдження, надання, доступ), знеособлення, блокування, видалення, знищення наступних персональних даних:прізвище, ім'я, по батькові, колишні прізвище, ім'я, по батькові, дата, місце та причина зміни (у разі зміни), число, місяць, рік народження, стать, місце народження, паспортні дані, національність, громадянство, освіта (коли та які освітні організації закінчив(-ла), напрям підготовки або спеціальність за документом про освіту, кваліфікація за документом про освіту, серія та номер документа про освіту), відомості про періоди навчання в освітніх організаціях (у тому числі відомості, зазначені у довідках про навчання, довідки про період навчання), номер телефону, адресу особистої електронної пошти, адресу реєстрації за місцем проживання, біометричні персональні дані (фотографія), No та дата укладання договору на навчання, серія, No, індивідуальний номер платника податків, відомості про оплату за навчання, інші дані , пов'язані з укладенням та виконанням договору про освіту на навчання за додатковою освітньою програмою, організацією та здійсненням освітнього процесу.Вищезазначені персональні дані Замовник надає для обробки з метою забезпечення дотримання щодо нього законодавства України в області відносин у сфері освіти, у тому числі пов'язаних з прийомом на навчання, виникненням, зміною, призупиненням та припиненням освітніх відносин, виконанням договору про освіту на навчання за додатковою освітньою програмою, проходженням навчання з метою здійснення освітньої діяльності, ведення бухгалтерського обліку, обліку результатів виконання договірних зобов'язань.Виконавець має право на виконання своїх зобов'язань щодо роботи в системі податкового, бухгалтерського та статистичного обліку, банківського обслуговування, виконання освітнього та іншого законодавства, на обмін (передачу та запис) персональних даних з територіальними управліннями та відділеннями податкової служби, органами державної статистики, органами управління освітою, у випадках та в обсязі, передбаченому законодавством.Ця згода на обробку персональних даних діє безстроково.Замовник ознайомлений і згоден з тим, що згода на обробку персональних даних може бути відкликана шляхом надсилання письмової заяви у довільній формі на адресу Виконавця поштою рекомендованим листом з повідомленням про вручення, або вручення під розписку уповноваженому представнику Виконавця, або направлення заяви на адресу електронної пошти wpgteam@wpg.com.ua; у разі відкликання Учнями згоди на обробку персональних даних Оператор має право продовжити обробку персональних даних без його згоди за наявністю підстав, зазначених у Законі України «Про захист персональних даних» від 01.06.2010 № 2297-VI.

9. Реквізити

LLC name in full: CFuture, LLC
Company Type: Limited liability company
Business address: 8605 Santa Monica Blvd PMB 93847 West Hollywood, California
West Hollywood, CA 90069 US
Representative name: Angela Yastreb-Rudenko
Email: anastasiia@wpg.com.ua
----
ФІЗИЧНА ОСОБА ПІДПРИЄМЕЦЬ ЯСТРЕБ-РУДЕНКО АНЖЕЛА ОЛЕКСАНДРІВНА
01004 м. Київ, вул. Пушкінська, 33А, оф.1
IBAN: № UA383510050000026003520779000В
АТ «УКРСІББАНК»м. Київ, Україна
Платник єдиного податкусвідоцтво про реєстрацію №255338,
ЄДРПОУ 2627512581
РНОКПП 2627512581